Eduguide

עמוד הבית

"אדריכלות חינוכית" הינו אתר המציע התבוננות מחודשת על ניהול הפדגוגיה בארגון החינוכי בכלל ובגן הילדים בפרט. באתר תמצאו מאמרים, מארגנים שונים, תוכניות וחומרים לפעילות ולמידה. אני מאמינה כי כל אדם שעוסק בחינוך צריך מצד אחד  להרהר ולערער תדיר ב"אמירה" החינוכית שלו ומצד שני לנהל את תפיסותיו הפדגוגיות, בין אם הוא איש צוות מסייע, מורה, גננת או מנהל/ת הארגון החינוכי. "אדריכלות חינוכית" מציעה תפיסה פדגוגית יזמית ברורה ומקיפה  המאפשרת לפתוח צוהר אל מה שניתן לעשות במערכת חינוכית

ע"פ תפיסתי הארגון הינו מסגרת אורגנית אקולוגית המהווה מרחב מחיה משותף המכיל את כל האנשים האחראיים למתן מענה לצרכיו של הארגון ובאיו. תחום המחיה המשותף כולל בתוכו את כל התפיסות, עמדות ומודלים של העבודה מצד אחד ואת חייו הסמויים של הארגון מצד שני. אלה גם אלה מגדירים את המרחב המשותף של הארגון, את סגנונו, מקצועיותו ויכולתו להתאים את עצמו לצרכים המשתנים ולמהפכות עתידות לבוא.

תפיסה זו שמה דגש  על שיתופיות מקצועית ומהווה חדשנות פדגוגית בהיותה ממוקדת בפיתוח מערכות בין אישיות ודיאלוג ממוקד בין אנשי החינוך לבין עצמם. תפיסה זו מכוונת ומבנה את הדיאלוג המקצועי כדי להשיג רווחים אישיים וארגוניים.

ברכה תאיר קליין במאמרה: יחד איכותי – עבודת צוות (7.2001 אתר טאנטאלוס). מציינת כי לא האדם הוא במרכז, לא הארגון הוא במרכז אלא איכות היחסים ביניהם. כאשר חלל השותפות הוא איכותי מתקיימת בו זהות, מטרה ומחויבות המאפשרים להוביל בהצלחה כל תהליך שינוי. המחויבות על פי ברכה תאיר כוללת רצון ממוקד, אחריות ונאמנות, אמונה ואמון, דיאלוג ולמידה. ערך הלמידה הוא המנוף הממנף את יתר הערכים.

ללמידה היבטים חברתיים מוכחים במחקר. רון ברנדט במאמרו: "למידה רבת עוצמה" (חינוך לחשיבה 19- 2000) מציין כי חלק גדול מן הלמידה מתרחש באמצעות פעילות גומלין חברתית . הטענה היא כי מרבית הלמידה כרוכה ביחסים עם אנשים אחרים ואי לכך  ילדים, תלמידים ואנשי חינוך זקוקים לקהילות קטנות של למידה ופרקטיקה.

התפיסה המונחת בבסיס האתר טוענת כי חווית הלמידה היא המניעה את כל מה שמתרחש בארגון ולכן הלמידה צריכה להתרחש בכל הרמות . בארגון, תהליך נכון  של הנחייה, הדרכה ואימון יעודד למידה של ידע, למידה של העצמי, למידה של האחר ולמידה של איכות היחסים הבין אישיים. הידע שנוצר מתהליך למידה כזה הוא מנוף לשינוי ארגוני וצמיחה של ארגונים חינוכיים היכולים לתת מענה לצרכים דינמיים משתנים בחברה מורכבת.

הדרכה ברוח "האדריכלות" מושתתת העקרונות הבאים:

  1. ניהול פדגוגי יש לתכנן ולנהל על מנת להשיג מטרות חינוכיות ביחס לילד, לצוות ולארגון.
  2. תהליכי שינוי צריכים להיות מובנים כחלק מהותי מתפיסתו של הארגון את דרך פעולתו.
  3. באי הארגון הם ההון האנושי שלו  ועל כן יש להפוך אותם ליזמים ובעלי עניין בנוגע לעתידו.
  4. ערך הלמידה הוא מנוף  ארגוני רב עוצמה להובלת תהליכי שינוי.
  5. חייבת להתקיים אינטגרציה בין פיתוח הפרופסיה המקצועית לבין הפרקטיקה  הארגונית.
  6. למידה מהצלחות הינה תהליך רב עוצמה , מרכיב מהותי בשינוי.

***

כתיבת תגובה